[BS/RBS list] Looking to buy high school books

Judith Winter mwin141 at yahoo.co.uk
Sun Jul 19 14:45:42 EDT 2015


Do you have any of the following books that you would like to sell?Many thanks,Judith (054 972 6938)מתמטיקה: אלגברה חלק ג (חום צהוב)-בני גורןגיאומטריה של המישור (ירוק)-בני גורןיואל גבע - שאלון 806 לכיתה י'ב, חלקים ג' ו- ד'
היסטוריה: נאציזם ושואה - חורבן וגבורה, הוצ' מכון הר ברכההשיבה לציון - עליה והתיישבות, הוצ' מכון הר ברכהואלה תולדות - ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד
לשון: הלשון והטקסט ב'
אזרחות: ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית - ד'ר דוד שחר הוצ' כנרת
ספרות: תהילה - שי עגנון
גיאוגרפיה: ישראל האדם והמרחב - הוצ' מט'ח
ביולוגיה: עולם התזונה בצמחים, בבעלי חיים ובאדם - הוצ' מט'חחידת התורשה - מהדורה חדשה, מעודכנת ומורחבת  - הוצ' מט'ח
פיזיקה: מכניקה - עדי רוזן


More information about the List mailing list